Aktiviteter som kører eller delvist kører

Få et overblik over aktiviteter, som kører eller delvis kører.

 • Beredskabet i forhold til vand, spildevand og skadedyrsbekæmpelse opretholdes uændret.
 • Affald bliver fortsat afhentet.
 • Alle genbrugspladser i kommunen er åbne - dog med skærpede retningslinjer. Læs mere her.    
 • Det sædvanlige beredskab i forhold til sne og glatte veje, større storme og trafik- og miljøuheld opretholdes.
 • Det sikres, at der gøres rent på de bygninger, der benyttes.    
 • Syn af plejeboliger og ældreboliger udføres.
 • Der sagsbehandles generelt på alle områder.

Midtjysk Brand & Redning opretholder sin kerneopgave - at slukke brande og redde menneskeliv. Dog vil nogle servicefunktioner være påvirket, men ikke brand, redning eller vagtcentral opgaver. De serviceopgaver, som Midtjysk Brand & Redning løser for andre kommunale institutioner, der udfører kritiske opgaver i samfundet, vil heller ikke være påvirket.

Supplerende opgaver
Ifølge udmeldinger fra Kommunernes Landsforening (KL) kan offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, arbejde som normalt.

KL har desuden meldt ud om andre nødvendige opgaver, som også skal løses. Det kan f.eks. være opgaver som hovedrengøring af skoler og pasning af grønne områder.

OBS! Forudsætningen for løsning af alle supplerende opgaver er, at de kan gennemføres under hensyntagen til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

Er denne forudsætning opfyldt, kan følgende opgavetyper udføres på Teknik & Miljøområdet:

 Park & Vej:

 • Pleje af grønne områder – ukrudtsbekæmpelse, klipning, plantning mv.
 • Trafiksikkerhed – skiltning, vejtilsyn, reparationer mv. på vejanlæg.
 • Klipning af boldbaner.
 • Bekæmpelse af bjørneklo.
 • Rengøring/renholdelse – toiletter, biler, veje og stier mv.
 • Vandløbsvedligeholdelse.

 Teknik & Miljø:

 • Naturvurderinger i terræn.
 • Tilsyn på vandværker og dambrug.
 • Besigtigelser knyttet til konkrete sager, f.eks. byggesager, lokalplansager mv.
 • Grønne områder og parker – besigtigelse/vurderinger forud for igangsætning af driftstiltag.
 • Skove og naturområder – besigtigelse/vurderinger forud for igangsætning af drift- og plejetiltag.
 • Naturpleje på private arealer - besigtigelse/vurderinger forud for plejetiltag.
 • Besigtigelse af trafiksikkerhedsmæssige forhold på vejnettet.

Nødvendige opgaver for kommende drift
Igangsætning og tilsyn med vedligeholdelses-/anlægsopgaver på institutioner, veje mv.
 

Sidst opdateret: 20.05.2020